Luôn có gói phù hợp với bạn

Không biết gói sản phẩm nào phù hợp?

Xem chi tiết tính năng để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn

Free

Starter

Connected

Enterprise

Vấn đề dự án

Nhập/Xuất/Gộp file BCF

Nhấp vấn đề từ file Excel

Sử dụng BCF Manager

Nhập thông tin cơ bản

Lọc & tìm kiếm vấn đề

Sao chép thiết lập dự án

Tuỳ biến thuộc tính vấn đề

Gán thông tin bắt buộc

Quy trình

Truy dấu lịch sử vấn đề

Gán hạn chót mốc dự án

Chọn người đóng vấn đề

Gán người theo khu vực

Phân nhóm vấn đề

Quy trình kiểm duyệt

Báo cáo

Báo cáo qua email

Tổng thể hoạt động

Biểu đồ tổng quan

Báo cáo thành viên định kỳ

Báo cáo quản lý định kỳ

Biểu đồ theo thời gian

Xuất báo cáo ra Excel, PDF

Gộp biểu đồ nhiều dự án

ZOOM /Pro

Sử dụng BIMcollab ZOOM

Chia sẻ Smart Views

Chia sẻ luật va chạm

Sử dụng/Mượn ZOOM Pro

Phân nhóm license Pro

1 nhóm

không giới hạn

không giới hạn

Tặng license ZOOM Pro

1 license / 50 người dùng

1 license / 25 người dùng

1 license / 10 người dùng

Số lượng tặng tối đa

tối đa 1 license

tối đa 3 license

không giới hạn

ZOOM /Pro

BIMcollab SDK (lập trình)

Hỗ trợ BCF-API

Nối vấn đề lên PowerBI

Nối hoạt động lên PowerBI

Nối toàn bộ lên PowerBI

Tích hợp Autodesk BIM360

thử nghiệm 30 ngày

thử nghiệm 30 ngày

Quản lý

Cloud thương hiệu riêng

Giao diện quản trị viên

Quản lý/Nhập người dùng

Quản lý dự án

Bản cài đặt máy chủ riêng

tối thiểu 150 người

tối thiểu 100 người

Quy mô

Số lượng thành viên/dự án

5 người (+5 người xem)

không giới hạn

không giới hạn

không giới hạn

Số lượng dự án

tối đa 1

không giới hạn

không giới hạn

không giới hạn

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.