BIMcollab ZOOM Pro

Kiểm soát mô hình tốt hơn

Không biết gói sản phẩm nào phù hợp?

Xem chi tiết tính năng để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn

Free

Pro

Xem mô hình

Tải nhanh IFC, hỗ trợ IFC4

Nhập Point Cloud E57

Thiết lập & Chia sẻ mô hình phối hợp

Tạo lập, sử dụng & chia sẻ bộ lọc Smart Views

Ghi chú, thêm kích thước vào vị trí phát hiện vấn đề

Tạo lập mặt cắt, hộp cắt, tạo lập mặt bằng 2D tự động

Mở các tài liệu bên ngoài được liên kết trong file IFC

Xem các thuộc tính về cốt thép

Quản lý vấn đề

Tạo lập & quản lý vấn đề

Kết nối đến các hệ thống quản lý vấn đề & CDE khác thông qua BCF-API

(beta)

Kiểm tra va chạm

Kết nối dự án mẫu & chạy demo

Thiết lập, chia sẻ & chạy kiểm tra va chạm

Các phương thức khác nhau để diễn hoạ va chạm

Gom nhóm va chạm theo loại, theo tầng, theo hệ lưới,…

Tạo lập hàng loạt vấn đề cùng 1 lúc (từ kết quả va chạm)

Trích xuất dữ liệu

Thống kê số lượng cơ bản

Xuất thông tin qua Excel

ZOOM và Cloud

Kết nối với BIMcollab Cloud

Chia sẻ bộ lọc Smart Views giữa những người dùng ZOOM

Chia sẻ luật kiểm tra va chạm trong ZOOM Pro

Quản lý hoặc Mượn license ZOOM Pro

Chuyển đổi, chia sẻ license linh hoạt bằng License Pool

Tặng license ZOOM Pro trong gói Starter

tối đa 1 license

Tặng license ZOOM Pro trong gói Connected

tối đa 3 license

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.