Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

BIMcollab Power BI Connector 1.3

BIMcollab Power BI Connector chỉ hoạt động trên BIMcollab Space

Windows

Power BI Connector

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài cổng dữ liệu bản On-premise

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.