Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Dự án mẫu & Templates

Dự án mẫu

Dự án mẫu bao gồm các file định dạng gốc ARCHICAD, Revit và Solibri. Với các phần mềm khác, bạn có thể tải dự án mẫu dưới định dạng IFC.

Hướng dẫn

IFC Files

File mẫu BCF

Mô hình ARCHICAD

Mô hình Revit

File Solibri

Mô hình Navisworks

Báo cáo của dự án mẫu

Báo cáo PDF, dạng thư viện

Báo cáo XLS, không có lịch sử

Báo cáo PDF, dạng danh sách

Báo cáo XLS, kèm lịch sử vấn đề

File Template

Sử dụng các file template dưới đây để tham khảo cách tổ chức các vấn đề như thế nào để nhập lên BIMcollab Cloud

Template để nhập vấn đề

Template để nhập người dùng

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.